طرح های امضا شده توسط  جواد آرین منش به نقل از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

1389/12/17 طرح اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389

1389/12/10 طرح اصلاح تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی

1389/11/04 طرح نحوه تعیین شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی

1389/07/06 طرح اصلاح جزء «ب» بند 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

1387/06/24 طرح زکات
لینک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی